brookings - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
brookings

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oct. 16th, 2020|03:49 pm

brookings
Tikko rantēju 30 minutes virtuvē.
Kaut arī biju, man liekas, diezgan sakarīgs, ko es varu pateikt par savu sievu?
Visu cieņu, vispār.
Normāli.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: