brookings - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
brookings

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Apr. 7th, 2020|05:15 pm

smejmoon
Domāju, ka 20%. :)

Politiķi visu laiku gramstās viens ap otru un spļauj viens otram virsū. Kā arī tajā līmenī ceļo apkārt un tiekas ar cilvēkiem, kas ceļo.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: