brookings - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
brookings

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Inside Britain's Far Right Jan. 24th, 2018|03:29 pm

brookings
Par Latviju (37:25): "It was like I'd died and gone to heaven." Uzaugu Norfolkā, kura bija līdzīga paradīze daudziem no Leicester. Viņi bija visur: bija okay, tikai man kaitināja, kā viņi uzrunātu mums šādi: Alright duck?
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: