te - [entries|archive|friends|userinfo]

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 6th, 2012|02:24 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

vienu mirkli tas liekas tik drīz, citu atkal - pārāk tālu.
linkpost comment