Vajag, vajag, vajag - November 5th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 5th, 2019

[Nov. 5th, 2019|06:50 pm]

vajag

[pietura]
varbūt kādam labam cilvēkam mājās putekļus krāj Vecā Stendera "Augstas gudrības grāmata"?
par simboliskām naudiņām vai gardiem našķiem ļoti labprāt iegūtu savā īpašumā!
negribas pārmaksāt, jo vajag tikai pāris esejām (:
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | November 5th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]