Vajag, vajag, vajag - September 23rd, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 23rd, 2019

Bitinieku. [Sep. 23rd, 2019|08:58 pm]

vajag

[feita_kleita]
Labvakar,
vēršos ar diezgan bēdīgu lūgumu, bet ja nu kādam ir zināms, kāds bitinieks, kuram notikusi nelaime un spietā ir nomirušas kādas pāris saujiņas bitīšu, vai ir iespējams tās uzmanīgi iebērt burciņā un ziedot mākslas projektam par ekoloģiju?
link14 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | September 23rd, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]