Vajag, vajag, vajag - August 28th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 28th, 2019

Statīvs sintezatoram [Aug. 28th, 2019|01:46 pm]

vajag

[hedera]
Varbūt kādam tāds nevajadzīgs stāv mājās un kaktā krāj putekļus? Labprāt iemainītu pret kādu dzēriena pudeli vai našķi.
link1 comment|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | August 28th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]