Vajag, vajag, vajag - July 27th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 27th, 2019

saplīsa kāja [Jul. 27th, 2019|11:08 am]
vajag
[santech]
Moš kādam Rīgas centrā aizkrssnē kruķi nīkst. Aizņemtos..
link6 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | July 27th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]