Vajag, vajag, vajag - July 25th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 25th, 2019

Video digializācija [Jul. 25th, 2019|05:24 pm]

vajag

[ilka]
Sveiki!

Man būtu nepieciešams digitalizēt 5 8mm kasetes līdz 1.augustam jebkādā formātā uz datora.
Kurš, par cik un cik ilgā laikā ir gatavs to veikt?

+371 2 9 4 8 6 9 91
no tei kti @ gm ail . co m
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | July 25th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]