Vajag, vajag, vajag - June 6th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 6th, 2019

apple klaviatūra [Jun. 6th, 2019|03:06 pm]

vajag

[elpa]
Labdien!

Vajag darbojošos apple klaviatūru. Labprāt atpirktu jaunnedēļ.

Paldies! Lūdzu, ziņojiet tepat komentāros.
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | June 6th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]