Vajag, vajag, vajag - May 28th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 28th, 2019

Rīga - Liepāja - Kolka [May. 28th, 2019|08:19 pm]

vajag

[ilka]
Vajag rīt no Rīgas centra (Aspazijas bulvāris 5) nokļūt Liepājā plkst.9:00, lai dotos uz Lībiešu muzeju Mazirbē.

Kāds dodas līdzīgā maršrutā.
Esmu šoferis bez auto un kaitīgiem ieradumiem.
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | May 28th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]