Vajag, vajag, vajag - August 28th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 28th, 2017

Miksera slotiņas [Aug. 28th, 2017|10:50 am]

vajag

[ripp]
Vajadzīgas miksera slotiņas. Visparastākās. Varbūt kādam mikseris sabojājies, bet slotiņas palikušas? Atbrīvošu par paldies un ko garšīgu pēc vēlēšanās. Nu vai naudā.
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | August 28th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]