Vajag, vajag, vajag - April 26th, 2012 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 26th, 2012

[Apr. 26th, 2012|08:37 pm]

vajag

[lavendera]
uz kādu nedēļu vajag pedāli, kas aptur/palaiž audiofailu atskaņošanu datorā (lai rokas paliek brīvas rakstīšanai un nav visu laiku ar peli jādarbojas)
link2 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | April 26th, 2012 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]