Vajag, vajag, vajag - November 25th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 25th, 2011

[Nov. 25th, 2011|01:29 pm]

vajag

[platformene]
maģiskā veidā ceru uz kādu berlīnieti, kuram lieks rakstāmgalds pa lēto (nenormāli vajag lai zīmētu savus komiksus)

mana atrašanās vieta: neukolln
link3 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | November 25th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]