Vajag, vajag, vajag - July 23rd, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 23rd, 2011

pārvākšanās kastes [Jul. 23rd, 2011|01:14 pm]

vajag

[pomegranate]
Vajag kartona kastes pārvākšanās mērķim, ideālā variantā - Rīgas centrā. Mainu pret ko garšīgu.
alyssum at navigator.lv
link5 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | July 23rd, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]