Vajag, vajag, vajag - February 2nd, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 2nd, 2011

vingrošanai [Feb. 2nd, 2011|02:03 pm]
vajag
[kaukau]
metāla vingrošanas riņķi [bez visādām bumbām, utt]. ja nu kādam mājās vietu aizņem, labprāt pret kaut ko [arī pret mazām naudiņām] iemainītu.
var arī plastmasas, bet metālam priekšroka.
link11 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | February 2nd, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]