Vajag, vajag, vajag - December 30th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 30th, 2007

[Dec. 30th, 2007|11:55 pm]

vajag

[piene_ne]
O.Vācieša dzejoli par zirgu, kurš naktī dzied.
link10 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | December 30th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]