Vajag, vajag, vajag - December 11th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 11th, 2007

vajag mājas [Dec. 11th, 2007|11:25 am]

vajag

[mazaa_zive]
Visas dzīvojamās telpas Rīgā aizņemtas, paties?

Joprojām "Ļoti vajag 1-ist. dzīvoklīti vai istabu.
Tu neesi dzirdējis kādu izīrējam par saprātīgām naudiņām?"
link10 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | December 11th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]