Vajag, vajag, vajag - December 10th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 10th, 2007

[Dec. 10th, 2007|10:59 pm]

vajag

[nenoteiksme]
Labvakar!
Vai kādam filantropam nemētājas mājās pavisam nevajadzīgs un nokaitinājis Kaut Kas sintezatorveidīgs? Vajag kompensēt uz šo brīdi esošo klavieru-neesamību. Tā klusi - uz austiņām.
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | December 10th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]