Vajag, vajag, vajag - August 30th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 30th, 2007

[Aug. 30th, 2007|10:47 pm]

vajag

[cilveeks]
Vairāk vai mazāk krīzes situācija. No aiznākās nedēļas nepieciešama izīrējama iztabiņa pēc iespējas tuvāk Rīgas centram.
Ja ir piedāvājums - zvaniet! 27078086
link2 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | August 30th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]