muzons [entries|archive|friends|userinfo]
muzons

[ website | TAGI ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

raidījumi "rāgas" un "zeme" [May. 27th, 2015|01:53 pm]

_raagas
[Tags|, , , ]
[music |Zia Mohiuddin Dagar - ahir bhairav]

cibā atrodami divu raidījumu ierakstu arhīvi iz radio naba viļņa:

[info]_raagas

[info]_zeme

link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]