muzons [entries|archive|friends|userinfo]
muzons

[ website | TAGI ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Hamza el- Din - Escalay: The Water Wheel (1971) [Jan. 9th, 2012|11:46 pm]

gonzokidd
[Tags|, , ]

Manā skaņu laukā viens no visu laiku jaudīgākajiem solodarbiem pasaules mūzikas plašumos.


Lejup [320]

Pieņemu, ka šī plate varētu sastapt piekritējus ne tikai arābu-ēģiptiešu, pasaules mūzikas vai tradicionālo instrumentu (ūdas) cienītāju vidū; bet izraisīt interesi arī teiksim ģitārmūzikas (it īpaši blūza & psihedēlijas) cienītājos.
Pavisam piemērots skaņu celiņam ceļojumiem nomaļās vietās, vēlām pirmsmiega stundām vai fonam melanholiskiem apceres seansiem.

link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]