Depresīva troļļa piezīmes - March 14th, 2023 [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 14th, 2023

Jā, lūdzu. [Mar. 14th, 2023|04:35 pm]
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/14.03.2023-eiropas-komisija-nakusi-klaja-ar-priekslikumiem-elektribas-tirgus-reformai.a500771/
linkpost comment

navigation
[ viewing | March 14th, 2023 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]