Depresīva troļļa piezīmes - February 12th, 2023 [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 12th, 2023

[Feb. 12th, 2023|10:47 pm]
Esmu kļuvis par Ričarda Wolfa fanboju.
Skaistākā kapitālisma kritika, ko ir gadījies sastapt.
linkpost comment

navigation
[ viewing | February 12th, 2023 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]