Depresīva troļļa piezīmes - February 6th, 2023 [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 6th, 2023

[Feb. 6th, 2023|07:07 am]
[Tags|]

Taisnība ir katram sava, patiesību nezin neviens.
link10 comments|post comment

navigation
[ viewing | February 6th, 2023 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]