Depresīva troļļa piezīmes - January 26th, 2023 [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 26th, 2023

[Jan. 26th, 2023|04:23 pm]
Sen atpakaļ kāds cibiņš, kurš nu jau gadiem kā veiksmīgi pametis cibu, centās man ieskaidrot, ka viņam esot labāka reakcija kā sunim. Toreiz padomāju nu mazums, man tikai gļučī, ka suns ir krietni ātrāks par cilvēku un mazums konkrētajam cibiņam ir kāda īpaši laba reakcija. Šodien izdomāju apjautāties internetiem. Interneti man saka " for example, a study has shown that dogs can react to visual stimuli in as little as 13 milliseconds, while the average human reaction time is around 150 milliseconds." 13 pret 150. Vot. vot, kaut kā tā arī man likās. Tiešām nezinu kā var iedomāties pretējo.
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | January 26th, 2023 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]