Depresīva troļļa piezīmes - January 17th, 2023 [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 17th, 2023

Arestovičs. [Jan. 17th, 2023|06:01 pm]
[Tags|]

Lai kā arī notikumi izvērtīsies, uzskatu, ka Arestovičs ir pelnījis medāli kaut vai tikai tāpēc, ka ka kara sākumā ar savu flegmatisko ļoti mierīgā manierē pasniegto propagandu deva neskaitāmi daudz cilvēkiem cerības absolūti bezcerīgā situācijā. Domāju, ka pateicoties viņam krietns daudzums cilvēku neuztaisīja pašnāvību.

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/arzemes/zelenska-biroja-padomnieks-arestovics-pec-maldinosiem-izteikumiem-par-raketi-dnipro-iesniedzis-atlugumu.a491990/
link12 comments|post comment

navigation
[ viewing | January 17th, 2023 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]