Depresīva troļļa piezīmes - January 3rd, 2023 [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 3rd, 2023

F manai dzirdei. [Jan. 3rd, 2023|11:11 am]


paldies, tēti, laba dzirde ir pārvērtēta.
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | January 3rd, 2023 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]