wasted - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
wasted

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 5th, 2021|12:32 am
wasted
Garšas halucinācijas. Zirņu pāksts garša ir bērnības un vasaras garša. Kāpēc lielā pilsētā nevar vienkārši randomā jebkurā laikā pasūtīt zirņus pākstīs, lobīt un to visu apēst. Ir 21. gadsimts. (Varbūt var.)
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.