friends [entries|archive|friends|userinfo]
wasted

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 20th, 2024|09:00 pm]

elina
Izrādās, nebiju redzējusi The Hours.
Izcils Ēd&negausies Naukšēnos ar tik daudziem "gribu šos atcerēties" brīžiem.
Vasara pilsētā. Jau tagad par to gribu gausties. Bet, nu, labi.
Visu, Elīnīt, nevar dabūt.
link

navigation
[ viewing | most recent entries ]