wasted - [entries|archive|friends|userinfo]
wasted

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 31st, 2021|04:51 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
"fuck AI" "human curated" lists

Reizēm ierakstu savu sāpi meklētājā un skatos, vai kāds piekrīt.

Nav labu rezultātu, bet varbūt Google AI ir pārāk labs un apvainojās.
linkpost comment