wasted - [entries|archive|friends|userinfo]
wasted

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 2nd, 2018|09:54 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Aiz šī loga lēni nodzeltē papele. Pagājušonedēļ bija zaļa, bet ar katru dienu dzelteno lapu ir vairāk.
linkpost comment