wasted - [entries|archive|friends|userinfo]
wasted

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 28th, 2018|12:51 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Tuvojos gājēju pārejai, bet jau mirgo un tūlīt sarkans. Pāri steidzas meitene zaļiem matiem. Ielas otrā pusē paliek viņas draugi. Apstājos un klausos luksofora ritmā. Tad tam pievienojas cita skaņa. Pagriežos. Gaidīdama savus draugus, meitene, apsēdusies turpat uz ietves, spēlē ukuleli.
linkpost comment