wasted - [entries|archive|friends|userinfo]
wasted

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 17th, 2018|12:10 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Neko daudz nejūtu.

Mīlu tevi.

Saku "mīlu tevi", bet tur neviena nav.

Nav izpildīti laimes sajūtas priekšnosacījumi.

Bet tad uz īsu brīdi mazs pavediens laimes.
linkpost comment