Sickbay of my imagination - [entries|archive|friends|userinfo]
Entitious

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 29th, 2019|02:26 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]

Kurrati plāno samazināt šmigas nodokli, letiņi uzreiz rosās pakaļ. Nevar tak alkotūrismu bremzēt.
linkiestādi koku