Sickbay of my imagination - [entries|archive|friends|userinfo]
Entitious

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 30th, 2019|10:09 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|, ]

Skatījāmēs GoT trešo sēriju. Skuķis sataisījis listes ar ~20 prominentākajiem varoņiem un spēlējām paredzēšanas spēli - kurš nomirs epizōdē. Es uzminēju 2.5 (nepareizais pūķis beidzās), viņa 3
linkiestādi koku