thel ([info]thel) wrote on November 4th, 2019 at 02:46 pm
Dienas citāts
Šaubos, vai piekrītu: "Filozofija un īstenās pasaules pētīšana attiecas viena pret otru kā onānisms un dzimummīlestība."
(K. Markss, F. Engelss Vācu ideoloģija, LVI, Rīga - 1963, 213.lpp.)
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.