thel ([info]thel) wrote on March 1st, 2019 at 05:45 pm
Var piekrist, ka tāpēc arī Vanags runā par šausminošiem marksistiem un nevis mūsdienu apgaismotājiem. btw frankfurtes skolai ir viens no asākajiem apgaismības projekta kritikām.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.