thel ([info]thel) wrote on June 5th, 2018 at 06:22 pm
Varēji jau vēl ko radikālāku izvēlēties. Bet principā - ok, labprāt iepazītos ar pirms 20.gs. domātājiem pret kuriem nevarētu būt nekādu pretenziju.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.