thel ([info]thel) wrote on June 5th, 2018 at 02:52 pm
Nu, tiešu saikni var uzrādīt arī starp marksismu un abolicionismu. Vai, piem., literatūrkritiku, socioloģiju, eksistenciālismu utt. Ar to vien pietiktu, lai svinētu viņa jubileju. Uzsvaru likt tikai uz politiskajām sekām ir pārāk vienkāršoti.

Turklāt joprojām nav skaidrs, kāpēc lai Markss būtu atbildīgs par sekotājiem, kas patvaļīgi pārinterpretēja viņa darbus savām vajadzībām?

 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.