slikts sapnis - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
slikts

[ website | untu.ms ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Galileja gambīts 🌚 Jan. 13th, 2020|07:33 pm
slikts
runājot par ventiļiem, es esmu iekarsis rakstot, jo gribu ātrāk atkauties no atlikušajām tēmām (nonkonformisms, liberālisms un otrā daļa par antikapitālismu) un nečiept laiku no cita darāmā. šis ieraksts būs maza atkāpe par nonkonformismu un Galileja gambītu

Galileja gambīts ir gājiens, kurā savādus uzskatus cenšas attaisnot ar frāzēm kā "par Galileju arī smējās". parasts pretgājiens vai pret-mēms ir norāde, ka par klauniem arī smejas

glābēja mānija ir cits saistīts jēdziens ar vērtējošu pieskaņu.

smieklīgs teiciens par aptuveni to pašu krievu kultūrā.

kopsaucējs pamatotai šo jēdzienu attiecināšanai uz nonkonformismu ir tas, kādā mērā salīdzinājums ar Galileju būtu maldīgs vai kādā mērā tā būtu novirze.

nesens piemērs vispārizplatītiem maldiem ir akmeņainais ceļš pa kuru nācās iet medicīniskajai pētniecībai, lai iedvestu sabiedrībai priekšstatu par smēķēšanas kaitējumu. tas ir īpaši zīmīgs piemērs, jo tabakas nozares (jeb īpašo interešu) loma mākslīgu šaubu uzturēšanā ir labi dokumentēta

var nepiekrist manai saziņas pieejai, bet manis paustais pasaules skatījums ir spējīgs skaidrot un veikt prognozes un nošķīrumus, un tas atsaucas uz zināšanu krājumiem ar līdzīgām īpašībām, tāpēc tas atbilst vismaz mazākajām prasībām kaut cik nopietnai uztverei

cits jautājums ir, vai uztveri neierobežo, piemēram, spēja lasīt tikai pa diagonāli
Link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.