slikts sapnis - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
slikts

[ website | untu.ms ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 12th, 2020|03:05 pm

junona
Izskatās pēc kaut kāda straw man. Es pat nezinu, cik lielai iztēlei ir jābūt, lai šajā citātā ielasītu augstprātību. Un kur tur ir atsaukšanās uz autoritāti es vispār nesaprotu.
Link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.