Meistars - 14. Marts 2012 [entries|archive|friends|userinfo]
Meistars

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

14. Marts 2012

[14. Mar 2012|14:32]
Ārā pavasaris, bet sirdī kodolziema :)
Linkir doma

Resno joks :D [14. Mar 2012|18:17]
Pēc tam, kā uzkāpu uz svariem es sapratu, ka uzraksts uz konfektes paīrīša "Gotiņa" nav nosaukums, bet gan brīdinājums.
Link1 raksta|ir doma

navigation
[ viewing | 14. Marts 2012 ]
[ go | Iepriekšējā diena|Nākošā diena ]