Meistars - 15. Februāris 2012 [entries|archive|friends|userinfo]
Meistars

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

15. Februāris 2012

[15. Feb 2012|18:32]
Šķiet par visu ir jāmaksā. Šodien pa darbu līdz 22 :( weeh
Link1 raksta|ir doma

navigation
[ viewing | 15. Februāris 2012 ]
[ go | Iepriekšējā diena|Nākošā diena ]