Sun, Jun. 17th, 2018, 07:27 pm
[info]sirdna

Ko tāds Sun Dzi sajēdz no lieliem cilvēkiem, pats gan jau bija vardei līdz krūtīm un visi tie viņa mirlas karotāji tādi paši nīkuļi.

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.