sickboy - May 10th, 2034 [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 10th, 2034

[May. 10th, 2034|04:41 pm]
Ir cilvēki, kam nepatīk rakstīt un ir pat tādi cilvēki, kas neklausās mūziku. Tas, protams, ir ļoti savādi. Vēl ir arī tādi cilvēki, kam labāk par rakstīšanu patīk sarunas pa telefonu. Vēl trakāk - ar videozvanu.
linkpost comment

[May. 10th, 2034|04:53 pm]
Ir kāda sieviete (bez Agneses Bērziņas u.c.), kurai es piekrītu. Youtūbā viņu sauc Ze Minka https://www.youtube.com/channel/UCRMOuJ2IzrRQK9vAmItfRHA/videos
linkpost comment

navigation
[ viewing | May 10th, 2034 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]