sickboy - April 15th, 2034 [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 15th, 2034

[Apr. 15th, 2034|11:08 pm]
Biju uz vīru grupu. Aiz loga visu laiku brauca mašīnas (Jūrmalas šoseja). Raitis bija iedvesmots pēc vakardienas ajuaskas ceremonijas un lika mums lēkāt.
linkpost comment

[Apr. 15th, 2034|11:26 pm]
https://theastrocodex.com/lilith-in-the-1st-house/
linkpost comment

[Apr. 15th, 2034|11:49 pm]
Es agrāk biju gots, pēc tam hipijgots, bet tagad drīzāk hipijs. Tāds ir mans ceļš/evolūcija.
Bet, runājot par subkultūrām - kur ir palikuši Vecrīgas panki? Manā laikā Rīga vēl nebija sterilizēta, tagad es redzu tikai saldos - kā Francijā un citās kastrātu zemēs. Kas te notiek?
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | April 15th, 2034 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]