sickboy - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oct. 10th, 2034|11:35 pm

sickboy
Vienreiz es gulēju blakām Leldei un gribēju viņai uzgulties virsū utt., tomēr pārdomāju, jo tas būtu visu izjaucis un nebūtu nekāda labuma. Es kļuvu par alpha male, kurš kontrolē savas sajūtas atšķirībā no daudziem šeit klabā, piemēram, 3koma14vs007
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: