sickboy - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oct. 10th, 2034|05:44 pm

sickboy
Kāpēc mediji neko neziņo par to, ka Ukrainas prezidents jau otro reizi attaisno Trampu? Ak jā, šis naratīvs neder, lai gāztu Trampu. Patiesība lai lido miskastē, visu nosaka naids pret Trampu. Māriņš Hiršs šajā ir meistars.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: