sickboy - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Mar. 15th, 2034|01:40 am

sickboy
Grēks jau teikt, tomēr tik labi, ka mums ir Tramps. Bez viņa pasaule būtu aizgājusi virzienā, kurā mēs pasauli vairs nepazītu un atpakaļceļa arī vairs nebūtu.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: